Serengeti Blues

The story behind

Once a pristine and unique ecosystem, the Serengeti in Tanzania, where many animals live, meet and breed. Balanced, rich and telling the storing of our planet from ancient times on.

Now the immense grasslands (green) are step by step disturbed by more tourist roads (white), system boarders (black) and settlings (red). It is increasingly coming under pressure. This unique ecosystem is literally cut into pieces. An art expression.

Wall art

This rectangle archival pigment print of the city canvas with Pantone® colours Black 6c, High Risk Red and Grass Green is perfect for a modern, classic and reflective look in home and office interiors. It is a reminder how one of the most pristine and key natural ecosystems in the world is on the brink of devaluation.

Product Information

Price: sold

Dimensions: 100 x 100 cm

Limited edition print (1/1) on Hahnemühle natural line fine art paper Hemp, 290 gsm, 60% hemp fibre, 40% cotton, white, acid- and lignin-free, ISO 9706 compliant and museum quality for high age resistance. Colours and details are brilliantly reproduced. Hemp has extremely robust fibres, for that it is used for long-lasting historical documents, such as the Gutenberg Bible and the US Declaration of Independence.

 • Signed Artist Proof
 • Designed by Jack Kruf, 2021
 • Inclusive aluminium Barth frame and Jarson-Juhl museum glass
 • Printed in Breda, The Netherlands

Dominating Frame

The story behind

The Four Freedoms, articulated in 1941 by U.S. President Franklin D. Roosevelt, are about four fundamental freedoms that people “everywhere in the world” ought to enjoy, that of speech, worship, want and fear. Anno 2023 more and more citizens do not experience (one of) these freedoms. It is often the (absolute) power of governing institutions over the people which develop a dominating frame with rules and regulations. It then leaves the citizen with hardly any breathing space, creativity and freedom in its living world.

Wall art

This rectangle archival pigment print of the city canvas with Pantone® colours Black 6c (system world) and Terra Cotta (citizen) is perfect for a modern, classic and reflective look in home and office interiors. It is an urgent reminder how rules and regulations reduce freedom and creativity. The Pantone® colour Bright White (living world) is missing.

Product Information

Price: € 125,00

Dimensions: 40 x 40 cm

Limited edition print (1/5) on Hahnemühle natural line fine art paper Hemp, 290 gsm, 60% hemp fibre, 40% cotton, white, acid- and lignin-free, ISO 9706 compliant and museum quality for high age resistance. Colours and details are brilliantly reproduced. Hemp has extremely robust fibres, for that it is used for long-lasting historical documents, such as the Gutenberg Bible and the US Declaration of Independence.

 • Signed Artist Proof
 • Designed by Jack Kruf
 • Watermark not printed
 • Print with small edge for personal framing
 • Printed in Breda, The Netherlands
 • Value Added Tax (VAT) included

 

Stimulating Frame

The story behind

The Four Freedoms, articulated in 1941 by U.S. President Franklin D. Roosevelt, are about four fundamental freedoms that people “everywhere in the world” ought to enjoy, that of speech, worship, want and fear. For that a stimulating and wide frame by government (and its system world) is needed, if not conditional. It will give the citizen maximum breathing space, creativity and freedom in its living world. Four freedoms would be great.

Wall art

This rectangle archival pigment print of the city canvas with Pantone® colours Bright White (living world), Black 6c (system world) and Terra Cotta (citizen) is perfect for a modern, classic and reflective look in home and office interiors. It is a reminder how a stimulating frame contribute to the freedoms.

Product Information

Price: € 125,00

Dimensions: 40 x 40 cm

Limited edition print (1/5) on Hahnemühle natural line fine art paper Hemp, 290 gsm, 60% hemp fibre, 40% cotton, white, acid- and lignin-free, ISO 9706 compliant and museum quality for high age resistance. Colours and details are brilliantly reproduced. Hemp has extremely robust fibres, for that it is used for long-lasting historical documents, such as the Gutenberg Bible and the US Declaration of Independence.

 • Signed Artist Proof
 • Designed by Jack Kruf
 • Watermark not printed
 • Print with small edge for personal framing
 • Printed in Breda, The Netherlands
 • Value Added Tax (VAT) included

Interested? Please contact us for sales and shipping.

Nikola into the Future

Photo taken from Nikola/Hyla.

There was an engineer called Nikola Tesla. And there are the motor companies Nikola and Tesla. Both like to be associated with the brilliance and originality of this man. Both are working on new and innovative concepts of transport. Both are about the future, bringing us from the old and present fossil world to a new more sustainable and cleaner world. The first with about hydrogen, the second about electric energy. Here we highlight Nikola.

Hydrogen is an eco-friendly element that plays a vital role in sustaining life. No other energy carrier is as abundant as hydrogen, making it the ideal solution for creating a zero-emissions world.

HYLA, is the hydrogen solution of Nikola provides cost-effective solutions for hydrogen production, distribution, and dispensing. When combined with the Nikola Tre fuel cell electric vehicle (FCEV) it emits zero carbon, with water being the only byproduct. This approach solves the hydrogen fuel supply challenge to transition the commercial trucking industry to zero-emissions.

 

Kijk op vluchtelingenvraagstuk

Jack Kruf | juni 2016

In dit essay beschouw ik het vluchtelingenvraagstuk, thema in dit magazine, vanuit waarden- en risicoperspectief. Vanuit dat perspectief komt ik tot een aantal overdenkingen. Het vluchtelingenvraagstuk gaat over onze bereidheid en capaciteit om vluchtelingen te willen en te kunnen opvangen en in te passen in onze samenleving. Het beroert ons.

De dynamiek is groot. Ons democratisch stelsel piept en kraakt. De samenleving spreekt zich uit over de letterlijke en figuurlijke grenzen. Dat is ook een politiek-bestuurlijk vraagstuk. De publieke waarde ‘balans en cohesie in de samenleving’ komt onder druk met de grote instroom. Politici en bestuurders spreken over publieke risico’s en hoe we het anders moeten doen.

Waarden en risico’s

Mark Moore definieert publieke waarde als ‘de waarde die de overheid creëert door zijn burgers en die burgers waarderen’. Deze soort waarden zijn niet alleen verankerd in de Nederlandse grondwet, maar bijvoorbeeld ook in de Geneefse conventies, de Rechten van de Mens en de Four freedoms van Roosevelt. De internationaal geaccepteerde ISO-definitie van risico is ‘het effect van onzekerheid op doelbereiking’ (lees: waarde).

Hier ligt het verband. Publieke risico’s zijn verbonden met publieke waarden. Afwijkingen van (publieke) waarden worden geduid als de risico’s. In dit geval zou je kunnen zeggen: menselijke ontwaarding in brede zin en sociaal-maatschappelijke instabiliteit c.q. ontwrichting. Risicomanagement bij ons thema is daarmee gericht op het borgen van de achterliggende waarden. En dat gaat weer over de kwaliteit van de opvang, de zorg voor de medemens, korte procedures en het aanpakken van de bron van de migratie.

WEForum

In het wereldwijde discours over het identificeren van maatschappelijke ‘risico’s’ plaatst het World Economic Forum ‘grootschalige onvrijwillige migratie, veroorzaakt door conflicten, rampen, milieu of economische redenen’ in de top 5. Vluchtelingenvraagstukken richten zich op de lange termijn, omdat het hoog gecorreleerd is aan internationale conflicten tussen landen, verval van staten, klimaatverandering en watercrises. Het lijkt er een beetje op dat we in een nieuwe periode van grote volksverhuizingen (de vorige was tussen 400 en 1000 na Chr.) terecht zijn gekomen. Het vraagstuk van ‘de vluchteling’ krijgt volgens het forum een structureel karakter. It is here to stay… En dat levert structurele risico’s op.

Drivers van risico’s

  1. Lange duur conflicten: 80% duurt langer dan 10 jaar. Hoe langer mensen weg zijn van hun thuisland, hoe moeilijker het is terug te keren. Ze kunnen ‘thuis’ niet meer voorzien in hun levensonderhoud, verliezen vaak familiebanden en hun bezittingen, er is verlies van waardigheid. Het gebrek aan effectief integratiebeleid in de meeste landen leidt tot het ontstaan van ghetto’s en geïsoleerde gemeenschappen aan de randen van de samenleving, leidend tot frustratie, ontgoocheling en zelfs radicalisering.
  2. Internationaal commitment ontbreekt: veel landen hebben of de Geneefse Conventie niet ondertekend of houden zich er niet aan. Een handhavings-mechanisme van de ‘status van vluchteling’ ontbreekt. Zonder deze status kunnen vluchtelingen veel moeilijker werk vinden, hebben geen recht op sociale bijstand of hebben geen toegang tot reisdocumenten. Zij zijn tweederangs burgers.
  3. Afzondering en bewuste bureaucratie: veel samenlevingen zijn niet in staat om tot integratie en inpassing van de vluchtelingen te komen en houden hen op afstand in opvangkampen. Procedures zijn vaak lang en formeel, en ontmoedigend voor vluchtelingen.
  4. Ontbreken goede besturing en falende infrastructuur: migranten in ontwikkelingslanden met zwakke sociale en besturingssystemen zijn niet te best af. In 2014 leefde 86% van de vluchtelingen in ontwikkelingslanden en 12% in minder ontwikkelde landen. Vluchtelingen drukken stevig bij hen op het nationale budget (tot 7%), slechts 2% bereikt het rijke westen.

Overdenkingen

Als we waardengedreven handelen van overheden centraal zouden stellen, in combinatie met goed risicomanagement, zou idealiter de rest vanzelf moeten gaan. Risicomanagement is in dit vraagstuk werken vanuit ‘de bedoeling’, gericht op menswaardigheid, respect en balans in samenleving. Dit vraagt om bestuurlijk leiderschap en professioneel management bij vooral gemeenten, als ‘eerste overheid’. Bestuurders, managers en ook hulpverleners zijn daarbij in feite de risicomanagers in de eerste lijn. Zij staan voor fatsoenlijk gastheerschap in procedure, menselijke opvang en begeleiding van vluchtelingen en optimale communicatie met en transparantie naar de samenleving.

Het vraagt van ons misschien ook om nog een stapje verder te denken, vanuit onze eigen geschiedenis. Zelf waren immers vele van onze later succesvolle voorouders ooit ook vluchteling. Nieuw bloed in de Nederlandse maatschappij betekent ook nieuwe kansen voor ons als opvangende samenleving; met impulsen voor de economie door toename van de vraag, instromende kennis en toename van internationale contacten. Dat past in de traditie van ons handelsgeest-DNA. Als we uitgaan van de mens in al zijn waardigheid moeten we in staat zijn de risico’s van migratie te managen…

Bibliografie

Kruf, J.P. (2016) ‘Over publieke waarden en risico’s: Een andere kijk op het vluchtelingenvraagstuk’. WagenaarHoes Magazine, nummer 32.

Lees WagenaarHoes magazine 32 Een samenleving in verwarring?