Track & Trace

© Jack Kruf (2019) Track & Trace [fine art print]. Breda: Open end edition.

The streets of the city are full of signs to tell us to ‘tell’ us how to navigate and where to find essential elements of the architecture how we build our communities, especially here about how to track and trace gas pipelines.. It is almost a peace of art.

Well, step back 1,3 meter from the wall and step 40 cm to the right. If you want to visit this part of the extensive underground infrastructural world of brain connections of the city –  for reason of maintenance or development – and respectively want or need to dig into the ground, you will find the gas pipeline which connects this house to the world wide network. Smart it is. Art too.

Dienen en Deugen

René Weijers

Bestuurders en topmanagers staan dagelijks in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. De verwachtingen over hun functioneren zijn terecht hooggespannen. Vaak is die aandacht niet positief en domineren de incidenten in de berichtgeving: dwalen, falen en schandalen voeren de boventoon. De vraag is of dit recht doet aan de pluriforme werkelijkheid van bestuur en topmanagement.

Dienen en Deugen bekijkt bestuurders daarom vanuit een andere invalshoek: wanneer gaat het goed en waarom gaat het goed? Veel topbestuurders weten met hun organisatie waarde te creëren. Ze leveren een bijdrage die er toe doet. Het blijkt dat goede topbestuurders niet alleen bekwaam zijn, maar ook deugdzaam. Zij dienen door effectief om te gaan met complexiteit en deugen door tegelijkertijd te varen op een moreel kompas.

Bestuurlijke vraagstukken over strategie, leiderschap en verandering zijn dermate complex dat ze alléén met gestapelde intelligentie niet klein te krijgen zijn. Slimheid kan zelfs ontaarden in bedrog en fraude. Daarom is er ook een ander bestuurlijk repertoire noodzakelijk. Daarin voorziet het perspectief van klassieke en alledaagse deugden met een appèl op wijsheid, moed, matigheid en rechtvaardigheid. De verbinding tussen ‘weten’ en ‘geweten’ blijkt cruciaal. Deugden zijn een bron van zin en betekenis.

Bestuurlijke opgaven zijn doorgaans geen enkelvoudige puzzels die zich met een simpele redenering laten oplossen. Vaker gaat het om dilemma’s, paradoxen en ‘venijnige’ kwesties. Bekwame bestuurders kunnen omgaan met dit verbonden vlechtwerk van soorten problemen. Ze weten een begaanbaar pad te vinden in een complexe en onvoorspelbare werkelijkheid. Daarvoor zijn overzicht, inzicht en timing belangrijke kwaliteiten. Bestuurders die dit kunnen, positioneren zichzelf niet als een traditionele held of een solistische redder in de nood met uitzonderlijke kwaliteiten. Eerder getuigen ze van respect voor de inzichten en opvattingen van anderen en gaan daar actief naar op zoek.

In dit boek staan tien openhartige ontmoetingen met bestuurders centraal. In combinatie met een literatuurstudie en de jarenlange ervaring van de auteur als bestuursadviseur, bieden de gesprekken een intrigerend kijkje achter de schermen van topbestuur.

Een promotieonderzoek stond aan de basis van dit boek. Dienen en Deugen biedt stof tot nadenken aan de bestuurstafel. Boeiend materiaal voor bestuurders, directeuren, commissarissen en toezichthouders. En zeker een aanrader voor professionals onderweg naar de top.

De ‘O’ van ‘Ontdekking’

Hans Redert en Jack Kruf

Zou het niet mooi zijn dat je als bestuurder, manager, medewerker ook in de gelegenheid zou zijn, in de modus mág staan, om gewoon te ontdekken hoe iets zit. Hoe bijvoorbeeld burgers tegen een vraagstuk aankijken, hoe zij zich voelen, hoe verbanden gelegd kunnen worden, wat de kern van het probleem is, de kwestie die voorligt, hoe leden van jouw team of college aankijken tegen een voorliggend plan of project, in alle openheid en eerlijkheid.

En dit alles uiteraard zonder door anderen een mogelijke onwetendheid te worden toegedicht (“Wist jij dat niet?”). O ja, dat is de achilleshiel voor ons bestuurders en managers. Wij kennen onszelf, dat vooral, maar hebben in de vele jaren van publieke dienst in het hart van het lokaal bestuur ervaren, dat deze eigenschap voor velen een dingetje is.

© Esto No Es Arte, serie: Muokkaa, Tipografía en 3D. De ‘O’ als reddingsboei.

De ‘O’ van ‘Ontdekking’ mag wat ons betreft opnieuw op de borden als les 1 in het openbaar bestuur. Het willen weten. Nieuwsgierig mogen zijn, met open vizier kunnen kijken. Veilig, en altijd met een boei nabij. Dat zou mooi zijn. De ‘Ontdekking’ die daarmee zelf de reddingsboei voor goed bestuur wordt.

Een warm pleidooi van de Heren van Oranje voor de ‘Ontdekking’. Zij beschouwen dit als logisch onderdeel van het binnen het resilience-perspectief geroemde inclusieve denken en handelen. Toch komen wij het maar zelden tegen in de dagdagelijkse praktijk van politiek, bestuur en management.

Het begrip inclusief denken en handelen wordt door het internationale netwerk van resilient cities als basisfilosofie geduid om een stap te zetten in de kwaliteit van openbaar bestuur. Het wordt alom geroemd als dé weg voorwaarts. Het wordt beschreven als prioritise broad consultation to create a sense of shared ownership in decision making.

Ontdekken hoort daar volgens ons zeer bij, en is daarvan zelfs een kernonderdeel. Er valt nog zoveel te ontdekken! Dus? De paden op en de lanen in, denken wij. Ontdekken dus.

Afbeelding boven: Wikipedia.

Afbeelding in artikel: Esto No Es Arte, serie: Muokkaa, Tipografía en 3D

The Atlantic

© Jack Kruf (2019) The Atlantic [metal print]. Breda: Cinetone® Collection.

The Atlantic shows its mystical side with this curious play of clouds and sunlight, reflecting on the ocean water surface. Shot from a Bournemouth cliff with my Leica Q. The grainy touch makes it to almost a blue charcoal sketch. I like it a lot. A reflective seascape.

Big data art

To make sense from data around you makes sense. Expressing your findings with warm, familiar materials like wood, paper, wool, leather and glass can make to a form of art. And there is a vast amount of data around us, in fact we live in it. Laurie Frick is an artist who is driven to tell her story.

She collects the data herself with a variety of as she calls rigorous methods and with that come to hand-made patterned wall-arts. The physicality of her expressions leads in Frick’s conviction and philosophy to a better understanding what our bodies and behaviour tell us, make the vast amounts of numeric data from abstract to tangible, because people can understand the patterns intuitively. Colours play an important role.

The image above has been taken from lauriefrick.com. It is worth visiting, because it inspires, it is a beautiful bouquet of works and it gives you the opportunity to acquire one of these professionally hand-made unique masterpieces.

One image, two traits

I caught this two traits of humanity into this one image. I thought a lot of it actually how to express my thoughts in this strangely destructed part of the forest. Tears came into my eyes, to see a bunch of beeches been cut off in this way. I asked myself, as ecologist, forester, walker, human being: why?

© Jack Kruf (2021) One image, two traits [fine art print]. Breda: Private collection.
At the same time a plane, so high in the sky. Humanity has produced this advanced peace of technique of sailing upon air. Wow. For now, it showed me that humanity has two sides of its same coin. Two traits, actually. Going forward, and going backwards. That of progress and regress. Development and destruction.
I wondered, as watcher of the skies (thanks Genesis), what on this picture the ‘traits of humanity’ are, which actually meet. Quite a moment during my walk in the forest.

‘Hoe talent op zijn plek valt’

Minister Dijkgraaf (OC&W) sprak de Kohnstammlezing 2022 uit op 21 november 2022, met als titel: ‘Hoe talent op zijn plek valt’. “Op welk moment in de geschiedenis bevinden we ons momenteel? Leven we in een gouden tijd, vol kansen en mogelijkheden? Of staat onze manier van leven, leren en werken onder druk en ligt er een opdracht om hier samen iets aan te doen? Beide, betoogt minister Robbert Dijkgraaf .”

Minister Robert Dijkgraaf. Bron: Wikipedia

De lezing is georganiseerd door Stichting Kohnstamm Instituut voor Onderwijsresearch van de Universiteit van Amsterdam. Doel van de stichting is ‘het door middel van studie en onderzoek dienstbaar maken van wetenschappelijke inzichten en methoden aan de kennis en verbetering van onderwijs en vorming’.

“Philip Kohnstamm verwachtte van onderwijs en opvoeding dat ze kinderen zouden ‘ontwikkelen naar eigen aard en aanleg’. Ik kan geen hoger en ambitieuzer doel formuleren. Dat werkelijk iedereen de bestemming kan bereiken die in hen zit, die waardevolle plek in de toekomst die zij zelf mede vormgeven, langs het kronkelpad dat ze zelf kiezen met alle hulp en ondersteuning die de overheid hun daarbij kan geven.” – Robert Dijkgraaf.

Lees de lezing.

Zie en luister de lezing (16’30” -> 55’02”).

Signalement ‘Gezag herwinnen’

Jack Kruf

Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. In het signalement Gezag herwinnen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur daarom te investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag. De ondertitel maakt duidelijk wat de voorliggende kwestie is: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.

Afkalving gezagswaardigheid van het openbaar bestuur

“De Raad constateert dat de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokken­heid – en daarmee de gezagswaardigheid – van het openbaar bestuur op sommige gebieden onder druk staat. Dit komt volgens de Raad doordat er binnen de overheid op bepaalde terreinen vier tekorten zijn ontstaan. De Raad heeft het hierbij over het tekort van de macht, het cognitief tekort, het moreel tekort en het maatschappelijk tekort.”

Gezag herwinnen

“De crises waarmee dit hoofdstuk begon (vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, woningcrisis, jeugdzorgcrisis en ga zo maar door), hebben zoals eerder gezegd twee zaken gemeen.

    • Ten eerste zijn ze ontstaan doordat de overheid in de betreffende dossiers haar verantwoordelijkheid niet tijdig heeft genomen. De overheid wilde het om wat voor reden dan ook ‘niet voor het zeggen hebben’ en heeft problemen laten woekeren tot de humanitaire, ecologische of rechtsstatelijke ondergren­ zen in zicht kwamen. De problemen zijn in veel gevallen door de overheid zelf gecreëerd of in ieder geval bestendigd.
    • De tweede gemene deler betreft de aanpak van de problemen. Als de over­heid overstag is gegaan en zij iets wil gaan doen aan de ontstane situatie, gezag herwinnen – signalement van de raad voor het openbaar bestuur stuit zij op veel verzet bij burgers. Er rest dan niets anders dan ‘de crisis’ uit te roepen. Waar de overheid het wel voor het zeggen wil hebben, kan zij niet rekenen op voldoende ‘vrijwillige acceptatie’.”

Het signalement is een onderdeel van een breder palette van rapporten, essays en debatten in het kader van de door de raad uitgeroepen Maand van het Gezag (november 2022).

Op zoek naar handvatten

Het signalement is lezenswaardig. Concrete handvatten en op te volgen acties zullen evenwel uitdagend zijn. De materie is te complex om de kwestie van gezag zomaar op te kunnen lossen. Zeker, omdat de overheid uit diverse lagen bestaat (politieke partijen, volksvertegenwoordiging, dagelijks bestuur, management en verbonden partijen). Bovendien is en werkt zij gesegmenteerd en in silo’s. De burger is zoekende.

Dé overheid bestaat eigenlijk niet. Zij heeft in de dagdagelijkse praktijk honderden gezichten en loketten. Bovendien wisselt er dagelijks in Nederland wel ergens een volksvertegenwoordiger, bestuurder of manager van stoel. Het politieke krachtenveld en daarmee de samenstelling van bestuur is permanent in beweging. Die kortetermijnrotaties en de noodzaak van lange lijnen in strategie, beleid en implementatie lijken met elkaar in strijd. Dit alles leidt tot lage effectiviteit van de overheid zelve.

Europese gemeentesecretarissen concludeerden in 2005 (UDITE en PRIMO Europe te Kopenhagen) dat ca. 4% van het overheidsbeleid tot uitvoering én effect komt. 

Op zoek in het ecosysteem

Is de overheid niet zelf onderdeel van het grotere ecosysteem en is zij in feite veel kleiner dan dat zij zichzelf nu in het signalement beschouwt? Zij lijkt door haar handelen, of beter niet-handelen, inzake maatschappelijke vraagstukken ook de veroorzaker van de voorliggende crises.

Het gezag van de overheid bij haar burgers lijkt absoluut verdwenen door met name het laakbaar handelen van politiek, bestuur en management. De organisatiekracht van de overheid, om vraagstukken daadwerkelijk aan te pakken, is op vele dossiers toch echt veel te laag. Elke vorm van gezag van de overheid bij specifiek getroffen groepen van burgers of soms zelfs hele gebieden in de samenleving lijkt volledig te zijn verdampt.

Zelfreflectie

Hoe komt dit eigenlijk, dat die kracht zo laag is? Deze zelfreflectie dient in mijn ogen te worden toegevoegd aan dit voorliggende signalement. Het kan daarmee tot de kern komen. Wellicht gebeurt dit in de debatten en essays met de praktijk, die gaan volgen. Het voorliggende signalement is een openingszet naar verdere verdieping, analyse, debat en naar ik hoop echte verandering.

Het signalement is een rijke schakering van studies en invalshoeken. Het stukje geschiedenis van waar wij vandaan komen met gezag is verhelderend. Het kan de start zijn van een oprechte zoektocht naar hoe wij  functioneren met elkaar en daarmee een krachtige impuls geven aan hoe wij als de wiedeweerga onszelf gaan verbeteren. De grootte en zwaarte van de vraagstukken die voorliggen, vragen hierom. De noodzaak om te veranderen is groot. Laten we de tijd nemen om dit te doen. De maand van het gezag kan zomaar eens verworden tot het jaar van het gezag.

Regeren is vooruitzien

In het signalement ontbreekt in mijn overtuiging de aandacht voor hoe bestuurders en managers ex ante zijn omgegaan (en nog steeds omgaan) met voorliggende degelijke en wijze adviezen, gezaghebbende verkenningen, uiterste zekerheden, goed uitgewerkte scenario’s, scherpe haalbaarheidsstudies, wetenschappelijke studies en analyses van publieke risico’s (zijnde mogelijke afwijkingen of schades aan gestelde waarden).

Het is naar mijn overtuiging de ontbrekende schakel in het signalement. Immers die aandacht, zorg en prudentie is de kern van goed bestuur. Wij weten dat: ‘regeren is vooruitzien’. Het is deze inclusieve set van eigenschappen die elke bestuurder zou moeten hebben. Zij wordt niet expliciet aangeraakt. Het land snakt naar gezag. Zonder gezag gaan wij de bietenbrug op.

Lees hier ROB: Signalement Gezag herwinnen: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur

Business models

Jack Kruf

To choose, implement and communicate a business model is challenging. It can at the same time be inspirational, strategic and for business continuity necessary, with the eye on the market, the client and of course the competition. I collected some frequently used models and main techniques used at board rooms in government, business and non-profit.

In the office you can express and communicate your core philosophy and business approach with your clients, customers and guests. With that you can make a statement. All models are designed for view on trends and developments and act accordingly. Showing them will brand your company as alert and professional.

Colour management

The Pantone® colours in our design are hand-picked, corresponding with the biomes, for accurate colour management and print reproduction. Note: the colours in the slides shown here may differ from those of the actual prints.

Delivery

One of the most relevant cycles in business is that of delivery, the cycle of Production-Service-Check-Improvement. It is where the place where all strategies, policies  and investments lead to the actual services. “`Customer satisfaction has to be checked and, based on this, improvements need to be made. It is the cycle where businesses are at the closest to the clients and governments to the citizens they serve. Delivery counts. It is perceived as one of the most critical ones for business continuity and customer satisfaction.

Risk

The ISO 31000 guideline is about risk management. The major steps in the process are Identify-Analyse-Evaluate-Treat. International Organization for Standardization in Geneva underlines for the long-term success of an organisation, the reliance on many things, from continually assessing and updating their offering to optimising their processes. Addressing operational continuity is key, providing a level of reassurance in terms of economic resilience, professional reputation and environmental and safety outcomes. The cycle has many variants, and depends on the school of philosophy or commercial approach.

Steering in dynamics

The Observe-Orient-Decide-Act loop shows that all decisions are based on observations of the evolving situation tempered with implicit filtering of the problem being addressed. It is about steering in, sometimes high, dynamics. The concept of OODA was developed by military strategist and United States Air Force Colonel John Boyd. He applied the concept to the combat operations process, often at the operational level during military campaigns. It is now also often applied to understand commercial operations and learning processes. The approach explains how agility can overcome raw power in dealing with human opponents.

Control and improvement

The Plan-Do-Check-Act loop is an iterative four-step management method used in business for the control and continual improvement of processes and products. The concept of PDCA is based on the scientific method. A fundamental principle here is iteration – once a hypothesis is confirmed (or negated), executing the cycle again will extend the knowledge further. Repeating the PDCA cycle can bring its users closer to the goal, usually a perfect operation and output.

Performance

Performance management is working in the cycle Plan-Develop-Perform-Review. It is an ongoing process of open communication in support of accomplishing the strategic objectives of the organisation, team or person. The communication process includes clarifying expectations, setting objectives, identifying goals, providing feedback, and reviewing results.

Public finance

The cycle of public finance, that of Tax-Budget-Spending-Accountability in fact is a simple one, but one of the most crucial ones in present approach of major social and economical challenges. Government needs tax as its basis, decides how to budget their plans, products and services, then spend the money for production, implementation and delivery and at the take accountability for this to its voters, clients and citizens. It is a cycle, that repeats itself every year, on all levels of government.

Quality

The Common Assessment Framework (CAF) is about the connection of Leadership-Resource-Process-Result. It is use as the European quality management instrument for the public sector. It is there to assist its organisations to improve their performance. This quality framework helps the organisations to perform a self-assessment, to develop an improvement plan based on this and to implement the improvement actions. The model is based on the premise that excellent results in organisational performance, citizens/customers, people and society are achieved through leadership, driving strategy and planning, people, partnerships, resources and processes.

Strategy

One of the most heard and used terms in the public sector is the word strategy. In times of change it is considered as the model which shares light on the path towards the future. One of the cycles is Diagnosis-Course-Policy-Implementation. It is about the process of defining a new course, based on proper diagnosis and with the explicit purpose or at least intention to elaborate the course into policy (read: planning) and at the end implementation. Strategy can be considered as a cycle – as it has done here – but is often is used as stand-alone step on its own. The cycle has many variants, and depends on the school of philosophy.

_____

On location

Every design is available for print. The models are designed in a consistent way, for a broad use and applicability in a wide range of dimensions, from postcard to ‘museum’ dimensions. Here you find a selection of the collection for gallery, hall, home, office, outdoor and public space. Showcasing them in rooms where clients or guests meet raises the awareness of the richness of concepts, thoughts and wisdoms.

A bath in Bath

There are cities where even the name is inclusive to its brand and gestalt. The city of Bath, Somerset, is famous for its well preserved Roman baths, which were built around 60 AD. It is a place of spa, still.

© Jack Kruf (2020) A bath in Bath [fine art print]. Breda: Private collection.
Maybe this identity has brought this city towards its present skyline. It is an unique cityscape. The contrast of more than 2000 years of history and the group of swimmers anno 2020 is caught in this one image. It are the light contrasts on this hot summer evening in the city which give the photo a special reflective flavour.

Biome

Jack Kruf

A biome can be defined (Campbell, 1996) as” a major community on earth with a predominant vegetation and adapted organisms to that particular environment.” In fact the biomes of the present world can be considered as our major natural habitats. It is where biotic and abiotic elements of the ecosystems meet. It is in fact the place where biodiversity and resilience are made and engineered (by nature).

I designed – with the golden ratio in mind – these set of biomic landscapes. The Pantone® colours are hand-picked, corresponding with the biomes, for accurate colour management and print reproduction.

For home and office

The biomes are designed for a broad use and can be printed in a wide range of dimensions, from postcard to ‘museum’ dimensions. Here you fine a selection for the application for gallery, hall, home, office, outdoor and public space. Showcasing them in rooms where people meet, raises the awareness of the treasuries of Mother Earth.

In the office you can express and communicate your core philosophy and business approach with your clients and customers. You can make a true statement with your wall-art.

My motto: “A wisdom on the wall is a window to the world”. Knowing where you are, is the first step towards proper navigation. Note: The colours in the slides may differ from those of the actual prints. Every design is available as an open edition print.

Arctic biome

The Arctic and Antarctic stretch out in the polar regions, consisting of frozen land and seas. It are unique area’s among Earth’s ecosystems, because of their cold and extreme conditions. Life includes organisms living in the ice, zooplankton and phytoplankton, fish and marine mammals, birds, land animals, plants and at the arctic also human societies. They belong to the arctic biome.

Coral reef (biome)

Coral reefs are in fact part of the marine biome, often called “rainforests of the sea”, and form some of Earth’s most diverse ecosystems. They occupy less than 0.1% of the world’s ocean area (half the area of France), yet provide a home for at least 25% of all marine species.

Desert biome

The desert is a region so arid because of little rainfall that it supports only sparse and widely spaced vegetation or no vegetation at all. It belongs to the desert biome.

Forest biome

This is a biological community that is dominated by trees and other woody vegetation. More than one half of tropical forests have already been destroyed. Only scattered remnants of original temperate forests remain. Current extensive logging in boreal forests may soon cause their disappearance. There are three major types of forests; tropical rainforest, temperate forest and boreal forest (taiga).

Freshwater biome

3% of earth’s water is freshwater and about 70% of that is sequestered in polar ice. There are wetlands inundated with water, streams and rivers with running water and ponds and lakes with accumulating water.

Grassland biome

Grasslands are characterized as lands dominated by grasses. Continental climate (hot and dry) is favourable for grasses rather than for large shrubs or trees. There are savannas, prairies and steppes.

Marine biome

The marine biome dominates the surface of the Earth, covering about three-quarters of the Earth’s surface area. The world’s oceans contain the richest diversity of species of any space on Earth. Rainwater for land areas is supplied by the evaporation of ocean waters. There are oceans, coral reefs, and estuaries.

Tundra biome

The tundra is characterized as lands with shrubby vegetation, composed of dwarf shrubs, sedges and grasses, mosses, and lichens, which is adapted to harsh conditions with an extremely cold climate. The biodiversity is low, there is poor nutrients availability and little precipitation with a short season (the Arctic summer) of growth and reproduction. There are alpine and arctic tundras.

Bibliography

Campbell, N. (1996) Biology 3th edn. California Menlo Park: The Benjamin/Cummings Publishing Company

Climate Book

We still have time to change the world. From Greta Thunberg, the world’s leading climate activist, comes the essential handbook for making it happen. It is published by Allen Lane, Penguin Random House.

You might think it’s an impossible task: secure a safe future for life on Earth, at a scale and speed never seen, against all the odds. There is hope – but only if we listen to the science before it’s too late.

In The Climate Book, Greta Thunberg has gathered the wisdom of over one hundred experts – geophysicists, oceanographers and meteorologists; engineers, economists and mathematicians; historians, philosophers and indigenous leaders – to equip us all with the knowledge we need to combat climate disaster.

The crisis cannot be addressed, she writes, without talking about ‘morality, justice, shame, responsibility and guilt’

Alongside them, she shares her own stories of demonstrating and uncovering greenwashing around the world, revealing how much we have been kept in the dark. This is one of our biggest challenges, she shows, but also our greatest source of hope. Once we are given the full picture, how can we not act? And if a schoolchild’s strike could ignite a global protest, what could we do collectively if we tried?

We are alive at the most decisive time in the history of humanity. Together, we can do the seemingly impossible. But it has to be us, and it has to be now.

“One phrase from entomologist Dave Goulson seems to summarise all 464 pages: “It is not quite too late.” Emphasis on the quite.”

The last quote is from the Professor of Biology at University of Sussex, specializing in bee ecology, in the essay The Climate Book, created by Greta Thunberg review – an angry call for action by  for the Guardian.