Kijk op vluchtelingenvraagstuk

Jack Kruf | juni 2016

In dit essay beschouw ik het vluchtelingenvraagstuk, thema in dit magazine, vanuit waarden- en risicoperspectief. Vanuit dat perspectief komt ik tot een aantal overdenkingen. Het vluchtelingenvraagstuk gaat over onze bereidheid en capaciteit om vluchtelingen te willen en te kunnen opvangen en in te passen in onze samenleving. Het beroert ons.

De dynamiek is groot. Ons democratisch stelsel piept en kraakt. De samenleving spreekt zich uit over de letterlijke en figuurlijke grenzen. Dat is ook een politiek-bestuurlijk vraagstuk. De publieke waarde ‘balans en cohesie in de samenleving’ komt onder druk met de grote instroom. Politici en bestuurders spreken over publieke risico’s en hoe we het anders moeten doen.

Waarden en risico’s

Mark Moore definieert publieke waarde als ‘de waarde die de overheid creëert door zijn burgers en die burgers waarderen’. Deze soort waarden zijn niet alleen verankerd in de Nederlandse grondwet, maar bijvoorbeeld ook in de Geneefse conventies, de Rechten van de Mens en de Four freedoms van Roosevelt. De internationaal geaccepteerde ISO-definitie van risico is ‘het effect van onzekerheid op doelbereiking’ (lees: waarde).

Hier ligt het verband. Publieke risico’s zijn verbonden met publieke waarden. Afwijkingen van (publieke) waarden worden geduid als de risico’s. In dit geval zou je kunnen zeggen: menselijke ontwaarding in brede zin en sociaal-maatschappelijke instabiliteit c.q. ontwrichting. Risicomanagement bij ons thema is daarmee gericht op het borgen van de achterliggende waarden. En dat gaat weer over de kwaliteit van de opvang, de zorg voor de medemens, korte procedures en het aanpakken van de bron van de migratie.

WEForum

In het wereldwijde discours over het identificeren van maatschappelijke ‘risico’s’ plaatst het World Economic Forum ‘grootschalige onvrijwillige migratie, veroorzaakt door conflicten, rampen, milieu of economische redenen’ in de top 5. Vluchtelingenvraagstukken richten zich op de lange termijn, omdat het hoog gecorreleerd is aan internationale conflicten tussen landen, verval van staten, klimaatverandering en watercrises. Het lijkt er een beetje op dat we in een nieuwe periode van grote volksverhuizingen (de vorige was tussen 400 en 1000 na Chr.) terecht zijn gekomen. Het vraagstuk van ‘de vluchteling’ krijgt volgens het forum een structureel karakter. It is here to stay… En dat levert structurele risico’s op.

Drivers van risico’s

  1. Lange duur conflicten: 80% duurt langer dan 10 jaar. Hoe langer mensen weg zijn van hun thuisland, hoe moeilijker het is terug te keren. Ze kunnen ‘thuis’ niet meer voorzien in hun levensonderhoud, verliezen vaak familiebanden en hun bezittingen, er is verlies van waardigheid. Het gebrek aan effectief integratiebeleid in de meeste landen leidt tot het ontstaan van ghetto’s en geïsoleerde gemeenschappen aan de randen van de samenleving, leidend tot frustratie, ontgoocheling en zelfs radicalisering.
  2. Internationaal commitment ontbreekt: veel landen hebben of de Geneefse Conventie niet ondertekend of houden zich er niet aan. Een handhavings-mechanisme van de ‘status van vluchteling’ ontbreekt. Zonder deze status kunnen vluchtelingen veel moeilijker werk vinden, hebben geen recht op sociale bijstand of hebben geen toegang tot reisdocumenten. Zij zijn tweederangs burgers.
  3. Afzondering en bewuste bureaucratie: veel samenlevingen zijn niet in staat om tot integratie en inpassing van de vluchtelingen te komen en houden hen op afstand in opvangkampen. Procedures zijn vaak lang en formeel, en ontmoedigend voor vluchtelingen.
  4. Ontbreken goede besturing en falende infrastructuur: migranten in ontwikkelingslanden met zwakke sociale en besturingssystemen zijn niet te best af. In 2014 leefde 86% van de vluchtelingen in ontwikkelingslanden en 12% in minder ontwikkelde landen. Vluchtelingen drukken stevig bij hen op het nationale budget (tot 7%), slechts 2% bereikt het rijke westen.

Overdenkingen

Als we waardengedreven handelen van overheden centraal zouden stellen, in combinatie met goed risicomanagement, zou idealiter de rest vanzelf moeten gaan. Risicomanagement is in dit vraagstuk werken vanuit ‘de bedoeling’, gericht op menswaardigheid, respect en balans in samenleving. Dit vraagt om bestuurlijk leiderschap en professioneel management bij vooral gemeenten, als ‘eerste overheid’. Bestuurders, managers en ook hulpverleners zijn daarbij in feite de risicomanagers in de eerste lijn. Zij staan voor fatsoenlijk gastheerschap in procedure, menselijke opvang en begeleiding van vluchtelingen en optimale communicatie met en transparantie naar de samenleving.

Het vraagt van ons misschien ook om nog een stapje verder te denken, vanuit onze eigen geschiedenis. Zelf waren immers vele van onze later succesvolle voorouders ooit ook vluchteling. Nieuw bloed in de Nederlandse maatschappij betekent ook nieuwe kansen voor ons als opvangende samenleving; met impulsen voor de economie door toename van de vraag, instromende kennis en toename van internationale contacten. Dat past in de traditie van ons handelsgeest-DNA. Als we uitgaan van de mens in al zijn waardigheid moeten we in staat zijn de risico’s van migratie te managen…

Bibliografie

Kruf, J.P. (2016) ‘Over publieke waarden en risico’s: Een andere kijk op het vluchtelingenvraagstuk’. WagenaarHoes Magazine, nummer 32.

Lees WagenaarHoes magazine 32 Een samenleving in verwarring?

1 februari 1953

De ochtend van deze dag zag er zo uit zoals op de foto hierboven. Grijs, de storm was gaan ‘liggen’ tot windkracht 8/9, erg lage gevoelstemperatuur, een waterig zonnetje, jagende wolken. Mijn vader stond nu op het land van zijn voorvaderen. Zij hadden hier gewoond en geleefd, in deze polder, de Auvergnepolder in Halsteren. Een polder als monument.

Het water was die nacht 5 meter hoog over de polder gestroomd en huizen en levens van mensen en dieren genomen. Nu staat hij hier op deze ochtend voor een eindeloze zee, met een sloep om uit te varen op zoek naar overlevenden. In de nacht is hij met anderen druk geweest om te doen wat mogelijk was.

Ik was toen nog niet geboren, maar weet door zijn verhalen dat in die nacht het grote verlies zich voordeed. Als onderdeel van het team dat de hele nacht in de weer was om te helpen. Er waren geen telefoons om te waarschuwen. Lopen naar de huizen (“door het water, tot aan de enkels, even later tot aan de knieën, en plots tot aan je middel”, “het water kwam snel, we moésten terug”), roepen, op deuren bonzen, “wakker worden, de dijken zijn doorgebroken!”.

Bij een aantal dorpsgenoten waren de redders op tijd, maar bij vele tientallen niet. Er is het drama in de nacht waarbij een deel van een gezin aan de ziedende storm en de zee moest worden gelaten. Er niet bij kunnen komen. “Windkracht 12 en ijskoud was het… Het was nog maar 50 meter… en daar kwam de golf.” Andere redders verloren het leven. Of moesten mensen loslaten omdat hun krachten op waren.

Ik word hier altijd weer stil van. Heel stil. De dorpen Halsteren en Lepelstraat, waar ik ben opgegroeid, hebben het grote verlies van de vele dorpsgenoten moedig gedragen. Vele jaren in stilte, voor zichzelf, achter de deuren en gordijnen. Bij de herdenking in 2003 kwamen collectief de tranen. De emoties kwamen los. Een trauma kreeg ruimte voor gezamenlijke verwerking, er ontstond een platform.

Nog steeds draagt mijn dorp dit verlies. Nog steeds vloeien er tranen. Samen erover praten helpt, een luisterend oor bieden ook, een schouder bieden. En als ik bij de herdenking ben, bij de fototentoonstelling in Halsteren, dan ben ik nergens meer thuis. Ik ben dan ook weer dicht bij mijn vader omdat zij die hem kenden over hem praten alsof het gisteren was, omdat ik hem weer zie op de foto’s en ik voel dat hij er was, die nacht, die dagen die volgden, 70 jaar geleden.

____

Foto boven: mijn vader (met witte pet van ANWB, wegenwachter van het eerste uur) met collega bij de sloep van de gemeente Roosendaal.

De Wegenwacht helpt. (Bron: ANWB herdenkingsboek 1953). Ad Kruf met BSA motor met (geel) zijspan.

Entering the 3D world

Studying the essence of materials and combine them in a new way of design. That is possible with the new advanced 3D printers. Here is the PolyJet, a powerful 3D printing technology that produces smooth, accurate parts, prototypes and tooling.

With microscopic layer resolution and accuracy down to 0.014 mm, it can produce thin walls and complex geometries using the widest range of materials available with any technology. Benefits of PolyJet:

  • Create smooth, detailed prototypes that convey final-product aesthetics.
  • Produce accurate molds, jigs, fixtures and other manufacturing tools.
  • Achieve complex shapes, intricate details and delicate features.
  • Incorporate the widest variety of colors and materials into a single model for unbeatable efficiency.

Innovatie door waterstof (H2)

Jack Kruf

Davos, World Economic Forum. Het is de plaats en het moment waarop leiders van alle geledingen elkaar ontmoeten om ‘de toestand in de wereld’ (naar G.B.J. Hilterman) te bespreken. Tijdens dit forum in 2017 presenteerden 13 bedrijven op het gebied van energie, transport en industrie de Hydrogen Council.

Doel ervan is om een platform voor innovatie te bieden met als doel te migreren weg van vervuilende energiebronnen. De bedrijven willen de komende vijf jaar daartoe gezamenlijk 10 miljard euro investeren. Waterstof heeft de potentie om 90% van de CO2-uitstoot in 2050 te reduceren. Zij zien niet alleen transport als cruciaal, maar beschouwen waterstof als een erg aantrekkelijk alternatief voor olie. Waterstof biedt veel kansen om een transitie naar lage CO2– samenleving in meerdere bedrijfstakken en zelfs hele waardeketens mogelijk te maken.

De Hydrogen Council bestaat uit olie- en gasgiganten Royal Dutch Shell Plc en Total SA, automakers BMW AG, Daimler AG, Honda Motor Co., Hyundai Motor Co. en Toyota, energie- en gasbedrijven Air Liquide SA en Linde AG, mijnbouwbedrijf Anglo American Plc, electriciteit-nutsbedrijf Engie SA, treinmaatschappij Alstom SA en motor- en zware machinemaker Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Waterstof is een veelzijdig, schoon en veilige energiedrager, kan worden benut als brandstof voor stroomopwekking, kan dienen als basisbrandstof en kan gemakkelijk op grote schaal worden opgeslagen. De leden van de Hydrogen Council hebben zich gecommitteerd om de toepassing ervan te bevorderen. Waterstof kan worden geproduceerd met behulp van (hernieuwbare) electriciteit en CO2-gereduceerde fossiele brandstof en produceert nul emissie bij gebruik. De veelzijdigheid in opslag en transport maakt waterstof geschikt om in veel sectoren de energietransitie te realiseren.

The most beautiful painting?

Vermeer, Johannes (1660-1661) View on Delft [oil on canvas]. The Hague: Mauritshuis.

A good read. In line with my previous article about View on Delft this was new for me. Interesting analysis by Christopher Volpe: “Marcel Proust thought View of Delft by Vermeer the most beautiful picture in the world. It’s been called a perfect painting, and whether or not you agree, the artist’s picture of his hometown assuredly does repay close looking.” Read more