‘Hoe talent op zijn plek valt’

Minister Dijkgraaf (OC&W) sprak de Kohnstammlezing 2022 uit op 21 november 2022, met als titel: ‘Hoe talent op zijn plek valt’. “Op welk moment in de geschiedenis bevinden we ons momenteel? Leven we in een gouden tijd, vol kansen en mogelijkheden? Of staat onze manier van leven, leren en werken onder druk en ligt er een opdracht om hier samen iets aan te doen? Beide, betoogt minister Robbert Dijkgraaf .”

Minister Robert Dijkgraaf. Bron: Wikipedia

De lezing is georganiseerd door Stichting Kohnstamm Instituut voor Onderwijsresearch van de Universiteit van Amsterdam. Doel van de stichting is ‘het door middel van studie en onderzoek dienstbaar maken van wetenschappelijke inzichten en methoden aan de kennis en verbetering van onderwijs en vorming’.

“Philip Kohnstamm verwachtte van onderwijs en opvoeding dat ze kinderen zouden ‘ontwikkelen naar eigen aard en aanleg’. Ik kan geen hoger en ambitieuzer doel formuleren. Dat werkelijk iedereen de bestemming kan bereiken die in hen zit, die waardevolle plek in de toekomst die zij zelf mede vormgeven, langs het kronkelpad dat ze zelf kiezen met alle hulp en ondersteuning die de overheid hun daarbij kan geven.” – Robert Dijkgraaf.

Lees de lezing.

Zie en luister de lezing (16’30” -> 55’02”).

Signalement ‘Gezag herwinnen’

Jack Kruf

Het gezag van de overheid is noodzakelijk voor de aanpak van urgente vraagstukken en langlopende beleidsopgaven. Dit gezag staat echter onder druk. In het signalement Gezag herwinnen adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur daarom te investeren in de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid van de overheid en presenteert een agenda voor het herwinnen van gezag. De ondertitel maakt duidelijk wat de voorliggende kwestie is: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur.

Afkalving gezagswaardigheid van het openbaar bestuur

“De Raad constateert dat de bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokken­heid – en daarmee de gezagswaardigheid – van het openbaar bestuur op sommige gebieden onder druk staat. Dit komt volgens de Raad doordat er binnen de overheid op bepaalde terreinen vier tekorten zijn ontstaan. De Raad heeft het hierbij over het tekort van de macht, het cognitief tekort, het moreel tekort en het maatschappelijk tekort.”

Gezag herwinnen

“De crises waarmee dit hoofdstuk begon (vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, woningcrisis, jeugdzorgcrisis en ga zo maar door), hebben zoals eerder gezegd twee zaken gemeen.

    • Ten eerste zijn ze ontstaan doordat de overheid in de betreffende dossiers haar verantwoordelijkheid niet tijdig heeft genomen. De overheid wilde het om wat voor reden dan ook ‘niet voor het zeggen hebben’ en heeft problemen laten woekeren tot de humanitaire, ecologische of rechtsstatelijke ondergren­ zen in zicht kwamen. De problemen zijn in veel gevallen door de overheid zelf gecreëerd of in ieder geval bestendigd.
    • De tweede gemene deler betreft de aanpak van de problemen. Als de over­heid overstag is gegaan en zij iets wil gaan doen aan de ontstane situatie, gezag herwinnen – signalement van de raad voor het openbaar bestuur stuit zij op veel verzet bij burgers. Er rest dan niets anders dan ‘de crisis’ uit te roepen. Waar de overheid het wel voor het zeggen wil hebben, kan zij niet rekenen op voldoende ‘vrijwillige acceptatie’.”

Het signalement is een onderdeel van een breder palette van rapporten, essays en debatten in het kader van de door de raad uitgeroepen Maand van het Gezag (november 2022).

Op zoek naar handvatten

Het signalement is lezenswaardig. Concrete handvatten en op te volgen acties zullen evenwel uitdagend zijn. De materie is te complex om de kwestie van gezag zomaar op te kunnen lossen. Zeker, omdat de overheid uit diverse lagen bestaat (politieke partijen, volksvertegenwoordiging, dagelijks bestuur, management en verbonden partijen). Bovendien is en werkt zij gesegmenteerd en in silo’s. De burger is zoekende.

Dé overheid bestaat eigenlijk niet. Zij heeft in de dagdagelijkse praktijk honderden gezichten en loketten. Bovendien wisselt er dagelijks in Nederland wel ergens een volksvertegenwoordiger, bestuurder of manager van stoel. Het politieke krachtenveld en daarmee de samenstelling van bestuur is permanent in beweging. Die kortetermijnrotaties en de noodzaak van lange lijnen in strategie, beleid en implementatie lijken met elkaar in strijd. Dit alles leidt tot lage effectiviteit van de overheid zelve.

Europese gemeentesecretarissen concludeerden in 2005 (UDITE en PRIMO Europe te Kopenhagen) dat ca. 4% van het overheidsbeleid tot uitvoering én effect komt. 

Op zoek in het ecosysteem

Is de overheid niet zelf onderdeel van het grotere ecosysteem en is zij in feite veel kleiner dan dat zij zichzelf nu in het signalement beschouwt? Zij lijkt door haar handelen, of beter niet-handelen, inzake maatschappelijke vraagstukken ook de veroorzaker van de voorliggende crises.

Het gezag van de overheid bij haar burgers lijkt absoluut verdwenen door met name het laakbaar handelen van politiek, bestuur en management. De organisatiekracht van de overheid, om vraagstukken daadwerkelijk aan te pakken, is op vele dossiers toch echt veel te laag. Elke vorm van gezag van de overheid bij specifiek getroffen groepen van burgers of soms zelfs hele gebieden in de samenleving lijkt volledig te zijn verdampt.

Zelfreflectie

Hoe komt dit eigenlijk, dat die kracht zo laag is? Deze zelfreflectie dient in mijn ogen te worden toegevoegd aan dit voorliggende signalement. Het kan daarmee tot de kern komen. Wellicht gebeurt dit in de debatten en essays met de praktijk, die gaan volgen. Het voorliggende signalement is een openingszet naar verdere verdieping, analyse, debat en naar ik hoop echte verandering.

Het signalement is een rijke schakering van studies en invalshoeken. Het stukje geschiedenis van waar wij vandaan komen met gezag is verhelderend. Het kan de start zijn van een oprechte zoektocht naar hoe wij  functioneren met elkaar en daarmee een krachtige impuls geven aan hoe wij als de wiedeweerga onszelf gaan verbeteren. De grootte en zwaarte van de vraagstukken die voorliggen, vragen hierom. De noodzaak om te veranderen is groot. Laten we de tijd nemen om dit te doen. De maand van het gezag kan zomaar eens verworden tot het jaar van het gezag.

Regeren is vooruitzien

In het signalement ontbreekt in mijn overtuiging de aandacht voor hoe bestuurders en managers ex ante zijn omgegaan (en nog steeds omgaan) met voorliggende degelijke en wijze adviezen, gezaghebbende verkenningen, uiterste zekerheden, goed uitgewerkte scenario’s, scherpe haalbaarheidsstudies, wetenschappelijke studies en analyses van publieke risico’s (zijnde mogelijke afwijkingen of schades aan gestelde waarden).

Het is naar mijn overtuiging de ontbrekende schakel in het signalement. Immers die aandacht, zorg en prudentie is de kern van goed bestuur. Wij weten dat: ‘regeren is vooruitzien’. Het is deze inclusieve set van eigenschappen die elke bestuurder zou moeten hebben. Zij wordt niet expliciet aangeraakt. Het land snakt naar gezag. Zonder gezag gaan wij de bietenbrug op.

Lees hier ROB: Signalement Gezag herwinnen: Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur

Business models

Jack Kruf

To choose, implement and communicate a business model is challenging. It can at the same time be inspirational, strategic and for business continuity necessary, with the eye on the market, the client and of course the competition. I collected some frequently used models and main techniques used at board rooms in government, business and non-profit.

In the office you can express and communicate your core philosophy and business approach with your clients, customers and guests. With that you can make a statement. Showing them as wall-art can possibly contribute to the branding and understanding of your company.

Colour management

The Pantone® colours in our design are hand-picked, corresponding with the biomes, for accurate colour management and print reproduction. Note: the colours in the slides shown here may differ from those of the actual prints.

Delivery

One of the most relevant cycles in business is that of delivery, the cycle of Production-Service-Check-Improvement. It is where the place where all strategies, policies  and investments lead to the actual services. Customer satisfaction has to be checked and, based on this, improvements need to be made. It is the cycle where businesses are at the closest to the clients and governments to the citizens they serve. Delivery counts. It is perceived as one of the most critical ones for business continuity and customer satisfaction.

Risk

The ISO 31000 guideline is about risk management. The major steps in the process are Identify-Analyse-Evaluate-Treat. International Organization for Standardization in Geneva underlines for the long-term success of an organisation, the reliance on many things, from continually assessing and updating their offering to optimising their processes. Addressing operational continuity is key, providing a level of reassurance in terms of economic resilience, professional reputation and environmental and safety outcomes. The cycle has many variants, and depends on the school of philosophy or commercial approach.

Steering in dynamics

The Observe-Orient-Decide-Act loop shows that all decisions are based on observations of the evolving situation tempered with implicit filtering of the problem being addressed. It is about steering in, sometimes high, dynamics. The concept of OODA was developed by military strategist and United States Air Force Colonel John Boyd. He applied the concept to the combat operations process, often at the operational level during military campaigns. It is now also often applied to understand commercial operations and learning processes. The approach explains how agility can overcome raw power in dealing with human opponents.

Control and improvement

The Plan-Do-Check-Act loop is an iterative four-step management method used in business for the control and continual improvement of processes and products. The concept of PDCA is based on the scientific method. A fundamental principle here is iteration – once a hypothesis is confirmed (or negated), executing the cycle again will extend the knowledge further. Repeating the PDCA cycle can bring its users closer to the goal, usually a perfect operation and output.

Performance

Performance management is working in the cycle Plan-Develop-Perform-Review. It is an ongoing process of open communication in support of accomplishing the strategic objectives of the organisation, team or person. The communication process includes clarifying expectations, setting objectives, identifying goals, providing feedback, and reviewing results.

Public finance

The cycle of public finance, that of Tax-Budget-Spending-Accountability in fact is a simple one, but one of the most crucial ones in present approach of major social and economical challenges. Government needs tax as its basis, decides how to budget their plans, products and services, then spend the money for production, implementation and delivery and at the take accountability for this to its voters, clients and citizens. It is a cycle, that repeats itself every year, on all levels of government.

Quality

The Common Assessment Framework (CAF) is about the connection of Leadership-Resource-Process-Result. It is use as the European quality management instrument for the public sector. It is there to assist its organisations to improve their performance. This quality framework helps the organisations to perform a self-assessment, to develop an improvement plan based on this and to implement the improvement actions. The model is based on the premise that excellent results in organisational performance, citizens/customers, people and society are achieved through leadership, driving strategy and planning, people, partnerships, resources and processes.

Strategy

One of the most heard and used terms in the public sector is the word strategy. In times of change it is considered as the model which shares light on the path towards the future. One of the cycles is Diagnosis-Course-Policy-Implementation. It is about the process of defining a new course, based on proper diagnosis and with the explicit purpose or at least intention to elaborate the course into policy (read: planning) and at the end implementation. Strategy can be considered as a cycle – as it has done here – but is often is used as stand-alone step on its own. The cycle has many variants, and depends on the school of philosophy.

_____

On location

Every design is available for print. The models are designed in a consistent way, for a broad use and applicability in a wide range of dimensions, from postcard to ‘museum’ dimensions. Here you find a selection of the collection for gallery, hall, home, office, outdoor and public space. Showcasing them in rooms where clients or guests meet raises the awareness of the richness of concepts, thoughts and wisdoms.

A bath in Bath

There are cities where even the name is inclusive to its brand and gestalt. The city of Bath, Somerset, is famous for its well preserved Roman baths, which were built around 60 AD. It is a place of spa, still.

© Jack Kruf (2020) A bath in Bath [fine art print]. Breda: Private collection.

Maybe this identity has brought this city towards its present skyline. It is an unique cityscape. The contrast of more than 2000 years of history and the group of swimmers anno 2020 is caught in this one image. It are the light contrasts on this hot summer evening in the city which give the photo a special reflective flavour.

Biome

Jack Kruf

A biome can be defined (Campbell, 1996) as” a major community on earth with a predominant vegetation and adapted organisms to that particular environment.” In fact the biomes of the present world can be considered as our major natural habitats. It is where biotic and abiotic elements of the ecosystems meet. It is in fact the place where biodiversity and resilience are made and engineered (by nature).

I designed – with the golden ratio in mind – these set of biomic landscapes. The Pantone® colours are hand-picked, corresponding with the biomes, for accurate colour management and print reproduction.

For home and office

The biomes are designed for a broad use and can be printed in a wide range of dimensions, from postcard to ‘museum’ dimensions. Here you fine a selection for the application for gallery, hall, home, office, outdoor and public space. Showcasing them in rooms where people meet, raises the awareness of the treasuries of Mother Earth.

In the office you can express and communicate your core philosophy and business approach with your clients and customers. You can make a true statement with your wall-art.

My motto: “A wisdom on the wall is a window to the world”. Knowing where you are, is the first step towards proper navigation. Note: The colours in the slides may differ from those of the actual prints. Every design is available as an open edition print.

Arctic biome

The Arctic and Antarctic stretch out in the polar regions, consisting of frozen land and seas. It are unique area’s among Earth’s ecosystems, because of their cold and extreme conditions. Life includes organisms living in the ice, zooplankton and phytoplankton, fish and marine mammals, birds, land animals, plants and at the arctic also human societies. They belong to the arctic biome.

Coral reef (biome)

Coral reefs are in fact part of the marine biome, often called “rainforests of the sea”, and form some of Earth’s most diverse ecosystems. They occupy less than 0.1% of the world’s ocean area (half the area of France), yet provide a home for at least 25% of all marine species.

Desert biome

The desert is a region so arid because of little rainfall that it supports only sparse and widely spaced vegetation or no vegetation at all. It belongs to the desert biome.

Forest biome

This is a biological community that is dominated by trees and other woody vegetation. More than one half of tropical forests have already been destroyed. Only scattered remnants of original temperate forests remain. Current extensive logging in boreal forests may soon cause their disappearance. There are three major types of forests; tropical rainforest, temperate forest and boreal forest (taiga).

Freshwater biome

3% of earth’s water is freshwater and about 70% of that is sequestered in polar ice. There are wetlands inundated with water, streams and rivers with running water and ponds and lakes with accumulating water.

Grassland biome

Grasslands are characterized as lands dominated by grasses. Continental climate (hot and dry) is favourable for grasses rather than for large shrubs or trees. There are savannas, prairies and steppes.

Marine biome

The marine biome dominates the surface of the Earth, covering about three-quarters of the Earth’s surface area. The world’s oceans contain the richest diversity of species of any space on Earth. Rainwater for land areas is supplied by the evaporation of ocean waters. There are oceans, coral reefs, and estuaries.

Tundra biome

The tundra is characterized as lands with shrubby vegetation, composed of dwarf shrubs, sedges and grasses, mosses, and lichens, which is adapted to harsh conditions with an extremely cold climate. The biodiversity is low, there is poor nutrients availability and little precipitation with a short season (the Arctic summer) of growth and reproduction. There are alpine and arctic tundras.

Bibliography

Campbell, N. (1996) Biology 3th edn. California Menlo Park: The Benjamin/Cummings Publishing Company